История царствования императора Александра I и России в его время. т.3. (1869)

Автор: Богданович Модест ИвановичЖанр: Прочая научная литература  Научно-образовательная  Год неизвестен
Скачать бесплатно книгу Богданович Модест Иванович - История царствования императора Александра I и России в его время. т.3. (1869) в формате fb2, epub, html, txt или читать онлайн
Закладки
Читать
Cкачать
A   A+   A++
Размер шрифта

ИСТОРІЯ

ЦАРСТВОВАНИЯ

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I

РОССИИ ВЪ ЕГО ВРЕМЯ.

СОЧИНЕНИЕ

автора Исторіи отечественной воины 1812 года.

Томъ ІІІ.

1869.

Печатано по Высочайшему повеленію.

ЩМАШЕ ТРЕТЬЯГО ТОМА.

Глава XXVI. ЛдмшпггтратнБныя распоряжгнія и труды по законодательной части. Народное ирогвещеніс. (1805—1811 г.). . . 1

Вооруженіи. Міглнціл, наборы, подвижные магазины. 1—2 —

ЛІеры д.ш пополсніи дефицита: увелнчсніе податей; впутренпш заемъ. Продажа казенныхъ нмуществъ. 2 —5. — Монетная система. 5 — 6.

Нргобразованіс мишктерсткъ въ 1810 году. 6 — 10.—Учреждепіе длл унраиленія большой действующей арміи. 10—11. — Проектъ преобразованія сената. 11 — 15. — ІГеудоволг.ствіе приверженцевъ стараго порядка. 15 — 1G. — Указы 1809 года, о придворныхъ аиа-ніяхъ и объ экзаменахъ на производство въ граждаискіе чипы. 17 — 22.

Прнсоедипсніе выборгской губерніи къ Фннляндіи. 22—23.

Народное продовольствіе. 23 — 24. — Водвореніе поселеи-цевъ. 24 — 26. — Улeчшеніе положенія помещичыіхъ крестьяне 26 — 28. — Прнвиваніе коровьей оспы. 28. — Предіюложеніе сокращенія срока службы пижппхъ чиновъ. 28—29. — Ноощреніе фабричной промышленности. 2^i) — 30- — Ііостаповленіл на счетъ нравъ состояній. 31.

Преобразованіе Коммиспі гошпвлеюя зашювъ. Сііеранскін и Карамзнпъ. 32 — 37.

Учрежденіе Царско-Сельскаго Лицея. 37 — 38. — 1І])оектъ преобразован! л духовныхъ учнліпцъ. 38 — 42. Учрежденіе въ Таганрог!» Коммерческой гнмназіи. 43.

Глава XXVII. Финансы (1806— 1811 г.).........44

ГІоложспіе финансовъ въ первые годы царствованія Александра I. 44.—Доходы и расходы въ 1806 году. 45. — Доходы и расходы въ 1807.году. 46.—Доходы и расходы въ 1Ю8 году. 46- 47-Доходы и расходы въ 1809 году. 47 — 48. — Разстройсгво финансов'!. ы. начале 1810 года. Миеніе Государственна™ Совета о средствах!» для пополнинія дефицита. 48—56.—Доходы и расходы въ 1810 и въ 1811 годахъ. 56 — 60.

Глава WVIII. Лиіі*:?:м; i»u. du iquir урн ми и учсіімн общества. Мает»!,ni ш>:і:грinoiuiuisi un iio.ii.:s> иросвенісііі:і "ii Олаготви-ріислміоспі. Ипугрсшмл подними сообщснія (1805 — 1811 г), ia-рііФъ ISIO годя......... 61

Сочувствіе общества і;і. литера тeріе 61—02.— Ипчы)а лопншг-.n h- i>//LCi;nio слит. 62—04. -Общество лпнинем il [Hurihruuii t\tu-iісгншчіш. 65 — 67- Іірочія общества. t>7 — 70. Русскііі театрь.

70—71.—liat-im [\]>ы.і«іі;а. Поторичеекіе труды Карамзина. 71—74.— Періодичсскія пздаиія. 74—75. — Народное образованіс. 70—77- — Художества. 77 — 78.

Пожертвованы а пользу иросвіацопія. 78 — 71). — Пожертвова-пія на богоутдиыл ианедопііі. 79- 82.

Сооружепіе судоходныхь каналов ь. Учреждсніо корпуса ниже-пероиъ путей сообщеиія. 82. — Унадокъ впіпнпеп торговли. Та-рифь 1810 года. 83.

Г лака XXIX. Канунъ помпы lSf 2 года.........84

Иреобладаше Наполеона. П раж да его к ъ Императору Александру. 84—88.— Переговоры о Полыне 80 —01. —Взаимны л недоразумения. 9l — 93. — Наполоопь на иыеіиеи точкіі своего могущества 94—95.—IIрнсоедпненіс кь Французской Имнеріп: Голлапдін, Палезскоп республики, Ганзеатпческнхъ городовъ, герцогства Оль-деибургскаго. 95—97.—Иереговоры о герцогств!; Ольдепбургскомі». 97—101. Континентальная система н иереговоры о ней. 102—106.— Неудовольствие Наполеона по поводу тарифа 1810 года. 107—108 — Прпготоилепія его кь воГше съ Россіею. 108.

ИоІ;:{дкн Чернышева въ Нпрннгь, въ 1811 году. 109—113.—Ко-ленкуръ. Разговоръ съ нимъ Императора Александра. 114—110.— Лорнстоіп,. 110 —117. — Упреки Наполеона Куракину. 118 — 120.— Козин Наполеона. 121. — Дуэль киязя Долгорукаго съ барономъ Дюрапомъ. 122—123. — Общественное мненіс нъ Россіи. 123—124.

Глава XXX. Кодвореніе русгкаго владычества въ Закавказье и на Кавказ!» (Іlb05 — 1812 г.)..............125

Поспимл денствія иротивъ Иерсіяиъ. Наступаете Шаха къ Араксу. 125 — 120. — Подвиги Карягина. 120 — 128. — Переговоры съ бакннскимъ ханомъ. Смерть Цпціаноиа. 120—130.—Новый глав-нокомандуюяідіі — графъ Гудоинчъ. 131. — Дело при Аскераші.

131 — 132. — Il oui. да яри Арначае. Пзлтіс Анапы. Перемпріс.

132—133.— Главнокомандуіощііі Тормасовь. 133. — И о ложе и іс дель.

133— 134.— Иокореніе крепостеП на Черноморском!* нрибрелгье. 135— ЛГніаііе Тормасова о снособе деііствій иротивъ каиказскнхъ горцеиъ. 135—130—Деисгвія иротивъ Иерплиъ въ 1810 году. Взл-тіе Котляренскпмъ Мпгрп. Иораікеніе Персіянъ при Ахалкалакн. 139—142. — Главпокомандующііі Паулуччн. 143. —Нзлтіе Котлярев-скимъ Ахалкалакн. 143—115 — Прнбытіе Ртищева на смену Паулу ччи. 145 — 14(5.

Глава XXXI. Ирііготовлсаиг къ noiiuf» 1812 года обЪихь сто-роиъ........................147

Стр.

l\l MOltnp"i, Наполеона СЪ ЧсрНЫШСВЫМ. Собственноручіши за-мечанія Пмператора Александра. 117—1 Г> 1 Иплитігіескі с но.іо-

;і;<*мііі: Шнсцмг, Ііруссін, Австрін. Союзъ Россін съ Швеціен.

155 -- 101. — Ііухарснтсі.ііі трактат!.. 161 — 161. — Ппдм Чіімгпва. 161— 165. — Отношенія Риссіи къ Аигліи. ЮГ). —- 11о.іо;кеиіо Uauo-лііоііа. 165 — 167.— Сравненіе силь обеихъ стороиъ. 167. — Делі» геіитііііі Наполеона и нрпготовлсиіл его кь виііпе. 107 — 169.

Прпготовленіл кь воіІпТ» Императора Александра. 169—172.— Плат» деиствіи русским» іи>ііеім>. 172—184.—Носледнііі разговор!» Наполеона съ кнлземъ Куракннымъ. 184—188.—Отъездъ Наполеона въ Дрезден!.. 189.

Глава XXXII. Падсіііс Спсрлнгкаги. lhniep.uopi, \лек<андрь ім. KiMMifi и МосккЪ..................190

Быстрое возвышепіе Снеранскаго. 190—191.— Причины общаго пеудовольствія. 19,1—193. — Парротъ и письмо его къ Императору Александру. 193—196 —Последпіи докладъ Государю Снеранскаго.

J96— 197. — Спераискін іп» ссылке. 197— 199. — Шишковъ. 199 — Граф!. Растончин’ь. 200 — 202.

Рлсноложеніе русским, армін. 203.— Барклай де-Толлн. Князь Баіратіопъ. 203—205.—Отъездъ Государя іп. Пилміу. 205. — Графъ Нарбшіиъ. 206-207. — ИІтеннъ. 207.

Наполеоиъ въ Дрезден!;. 20S. — Движеніе «Келнкои арміи > кг. границам!» Россін. 209 — 211. — Приказ» Наполеона предъ втор-;кеніемі. ііъ Россію 211 — 212.— Переправа пепріятеля черезъ III;-мапь. 212. — «Приказъ нашнмъ армілмъ» и «письмо Государя фон д маршал у графу Салтыкову». 213 — 214 — Поручрніе данное Балашову. 214 — 215. — Наполеоиъ въ Внльпе. Разговоръ его съ Балашовым!.. 215 — 218. — Дольпеишее паступлепіе неирілтелл.

219 — 220. — Ирпказь но русскнмъ вонскамъ, 27-го іюііл. 220. — Нреоыпаніе Императора Александра въ Дриссе. 221. — Крмоловъ. 222-223.—Быстунленіе изъ дрисскаго лагеря. 223—224. — Отъездъ Государя изъ арміи. 224 — 225. — Пмпгратрръ Александр?, въ Mo-ним, 225 — 229 — Манифест!» о сборе ополченія. 229. — Отъездъ Государя въ Петербурга. 229 — 230.

Глава XXXIII. Пазначепіе Кутузова главнокомандующимь. 231

Соедпненіе обенхъ Занадпыхъ армій у Смоленска. 231—234 — Поенный Советъ. 235—236. —Письмо Государя Барклаю де-Толли.

236 — 237. — Настунлспіе русскнхъ армін. 237 — 238. — Настунленіе Панолеопа. Дело подъ Красным!,. 238—241.—Сражспія пЫ)ь Смоленском«. 241—248. — Отступаете русскнхъ арміи. Сражеміе при Нал у tu поп-іоре (при ЛуОине). 248—257.—Зам t. чан ія на деиствія ві. окрестностях!. Смоленска. 257. — Намереніе Наполеона остановиться в!. Смоленск!». 258- — Разногласіе въ русских!» арміяхъ. 259— 262.—Кутузов!» въ Петербург!; 263. — Известія изъ арміи.

Читать книгуСкачать книгу